O R I E N T E R I N G

 

    Indholdsfortegnelse:

         1. Munke Bjergby Vandværk

         2. Regnskabet

         3. Vores vand

               Vandets hårdhed

               Det koster dit vand

               Vandanalyser og tilsyn

               Overskridelse af kvalitetskrav

         4. Vandspild

         5. Hvem har ansvaret - ledningsnettet

         6. Klagemulighed

         7. Div. samarbejdspartnere

 

1.Munke Bjergby Vandværk (MBV) er en andelsforening som ejes og drives af forbrugerne. Foreningen blev stiftet i 1939 og har siden da leveret vand til Munke Bjergby og omegn.

Vandværket er beliggende på Kirkebakkevej 22, 4190 Munke Bjergby og har hjemsted i Sorø Kommune.

Områder som forsynes af dit vandværk. Områderne er fastlagt i kommunens forsyningsplan.

 

Vandværksbestyrer:  Henrik Clausen, Kirkebakkevej 31, 4190 Munke Bjergby - Mobil: 2242 1854  -  Mail. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 

2. Regnskabet:

Regnskabet føres i h.t. Årsregnskabsloven og er underlagt det såkaldte "hvile i sig selv" princip. Dette indebærer, at man ikke længere taler om over- eller underskud ved årets afslutning - men om en årlig overdækning eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Over-/underdækning fratrækkes nettoomsætningen og overføres til ballancen, Således, at årets resultat går i 0.

NB! Regnskaber kan ses under fanen - ÅRSRAPPORTER.

 

3. Vores vand:

Fra starten blev vandet hentet op fra en lille ikke ret dyb boring inde i selve værket. I dag pumpes vandet op fra 2 boringer – den ene placeret på selve vandværksgrunden – den anden på marken bag vandværket. Vandet indvindes fra et magasin i ca. 60 meters dybde. Magasinet er fra naturens side beskyttet af et tykt lag moræneler. Der er rigeligt og godt vand i magasinet til at det kan dække vandværkets forbrug.

Vandværket har tilladelse til at oppumpe 40.000 kbm. vand årligt

På vandværket bliver vandet først iltet, hvorefter det filtreres gennem sandfiltre og pumpes ud i værkets renvandsbeholder, der kan indeholde 60 kbm. vand. Derfra pumpes vandet – via 2 pumper – ud i ledningsnettet til forbrugerne.

Vandværket udpumper årligt ca. 23000 kbm. vand og forsyner 235 ejendomme.

Vandet pumpes ud fra værket med et tryk på 3½-4. Trykket hos forbrugerne er på ca. 3.

Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.

Vandforbruget opgøres efter måler hos den enkelte forbruger.

Målerne fjernaflæses pr. 31.12. hvert år.

Der afregnes en gang årligt.

Opkrævninger m.v. udsendes så vidt muligt via mail. Så HUSK at meddele vandværket det,

hvis du får ny mail.

Se hvordan din måler fungerer -KLIK HER!                                                                                                                                             

Vandets hårdhed:

Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og opvaskemaskiner kan det oplyses, at vandet fra Munke Bjergby Vandværk har en hårdhed på 13 grader pH

Det koster dit vand:

1 kubikmeter vand koster ca. 70 kroner. Men hvad går pengene til?

Det er kun cirka 11,5% af din vandpris, der ikke er skatter og afgifter.

Her kan du se, hvordan prisen er sat sammen, hvis én kubikmeter koster 70 kroner.

14 kr. Moms.

  8 kr.  Afgifter til staten

40 kr. Spildevandsafgift

  8 kr. Selve vandprisen

 

Vandanalyser og tilsyn:

Der bliver udtaget prøver til vandanalyser fra både vandværk og ledningsnet flere gange årligt.

Analyserapporter kan ses   her.

Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

Vandet undersøges for:

  • Mikrobiologiske forhold
    Kimtal ved 22o C, kim 37o C, coliforme bakterier, E.coli og enterokokker.
  • Fysik og kemi
    Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad og pesticider.


De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinforamtion.dk: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202768

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrologiske parametre, kan du læse ”Sådan læser du en vandanalyse” på Danske Vandværkers hjemmeside: https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/

____________________________________________________________________________________

OVERSKRIDELSER af kvalitetskrav:

Fund af pesticidrest DMS

Den ”nye” pesticidrest DMS som er kommet på analyselisten hos alle vandværker den 1. juli 2018, er i Sorø Kommune fundet hos 3 af de 4 vandforsyninger, der allerede har fået undersøgt drikkevandet for DMS. Hos Munke Bjergby Vandværk er indholdet over grænseværdien for pesticider i drikkevandet på 0,10 mikrogram.

Vandværket er efter aftale med Sorø Kommune i gang med at undersøge vores boringer for indholdet af stoffet. ”Når vi ved hvor lidt eller hvor meget, der er af stoffet i de enkelte boringer, kan vi planlægge, hvordan forbrugerne bliver sikret, at grænseværdierne i drikkevandet bliver overholdt. Hos Munke Bjergby Vandværk er der fundet et indhold af DMS på 0,18 mikrogram/liter.Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer ikke, at vandet udgør en sundhedsmæssig risiko, fordi grænseværdien ligger 100 gange lavere end den sundhedsmæssige risikogrænse.

DMS er en forkortelse for stofnavnet N-N-dimethylsulfamid. DMS er et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel. Stoffet anvendes i dag fortsat som svampemiddel i træbeskyttelsesmidler.

Grænseværdien for DMS i drikkevand er meget lav, nemlig 0,1 mikrogram/liter. Grænseværdien er sat ud fra at vi ikke vil have pesticider i drikkevandet. Den sundhedsmæssige drikkevandsgrænse har Miljøstyrelsen oplyst til 10 mikrogram/liter for børn og 60 mikrogram/liter for voksne.

Midlertidig dispensation for indhold af dimethylsulfamid i drikkevandet

Sorø Kommune giver en midlertidig dispensation for indholdet af dimethylsulfamid i
drikkevandet fra Munke Bjergby Vandværk gældende i højst 2 år. Dispensationen
gives på nedenstående vilkår.
Vilkår
1. Munke Bjergby Vandværk skal ændre indvindingsstrategien, således at der
køres med begge boringer i mindst 18 timer i døgnet.
2. Munke Bjergby Vandværk skal udvide kontrolprogrammet, således at begge
vandværkets boringer undersøges for dimethylsulfamid, forkortet DMS, mindst
2 gange årligt i 2019 og 2020.
3. Munke Bjergby Vandværk skal som del af vandforsyningens kvalitetskontrol
årligt lave en rapport med beskrivelse af indvindingsstartegien og udviklingen i
indholdet af DMS. Den første rapport skal indsendes til Sorø Kommune inden
den 1. februar 2020.
4. Dispensationen bortfalder hvis der konstateres et stigende indhold af DMS i
boringerne på trods af den ændrede indvindingsstrategi.
Baggrund
Ved en rutinemæssig vandprøve udtaget fra en taphane på Munke Bjergby Vandværks
ledningsnet den 4. juli 2018 blev der fundet et indhold af DMS på 0,18 μg/l,
hvilket er over den gældende grænseværdi på 0,1 μg/l. Ved opfølgende prøver udtaget
den 28/8 2018 fra vandforsyningens 2 boringer og en taphane blev der fundet
følgende indhold af DMS:
Prøvested Boring DGU 210.690 Boring DGU 211.973 Vandværk
Dimethylsulfamid DMS 0,15 μg/l 0,21 μg/l 0,16 μg/l
Munke Bjergby Vandværk har orienteret forbrugerne om indholdet af DMS i drikkevandet
på vandforsyningens hjemmeside www.munkebjergby-vand.dk.
Munke Bjergby Vandværk har på baggrund af overskridelserne af grænseværdien på
0,1 μg/l indsendt ansøgning om midlertidig dispensation for overskridelsen, sådan at
vandforsyningen kan undersøge forholdene og finde den økonomisk mest forsvarlige
løsning på problemet.
Den 7-12-2018
J.nr. 13.02.02-K08-1010-18
Ejendom: 9258
Natur og Miljø
Rådhusvej 8
4180 Sorø
 
Munke Bjergby Vandværk har undersøgt en række løsninger:
Løsning +/- Prisoverslag
Ændre vandværkets indvindingsstrategi,så der indvindes fra begge boringer i så mange timer over døgnet som muligt.
Løsningen er beskrevet i rapport om pesticider fra Region SYD, Danva og Danske Vandværker.
Løsningen er relativ billig at sætte i drift, og kan måske afhjælpe problemet.
30-40.000 kr.
Rørledning til Dianalund Vandværk Rørledningen vil kunne anvendes enten til køb af vand eller supplerende vand.
En billigere løsning med kortere ledning er ifølge Dianalund Vandværk ikke mulig, fordi den vil medføre
trykproblemer for mange af Dianalund Vandværks nuværende forbrugere.
Løsningen er sikker og langsigtet 
1.200.000 kr.
Etablering af ny boring. Etablering af ny boring er en mere usikker løsning, fordi der løber store omkostninger på før
man ved om vandet er brugbart.
600.000 kr.
Vandforsyningen ønsker en midlertidig dispensation, sådan at de kan afprøve om der er en enkel løsning
på problemet. Hvis det i løbet af dispensationsperioden viser sig, at løsningen ikke fungerer, vil vandforsyningen
være nødt til at træffe beslutning om en anden løsning.
Løsningen forudsætter, at der monteres VLT-styring af vandværkets to boringer, og at der laves nogle tilpasninger
i styringen på vandværket.
Partshøringer
Udkast til dispensationen har været sendt til udtalelse hos Munke Bjergby Vandværk og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Munke Bjergby Vandværk har oplyst, at de har holdt møde med brøndborer Brøker for at
tilrettelægge løsningen og registrere vandspejlsændringer ved den nuværende driftsstrategi. Styrelse for
Patientsikkerhed har ingen indvendinger mod dispensationen, men fremhæver at den bør være så kort
som muligt.
Begrundelse
Sorø Kommune vurderer, at der er en rimelig mulighed for at en ændret indvindingsstrategi vil kunne nedsætte
indholdet af DMS i drikkevandet, ved at sænkningstragten omkring den enkelte boring bliver meget
mindre når boringen ikke skal yde så meget vand. Samtidig er indholdet af DMS i drikkevandet langt fra det
sundhedsmæssigt betænkelige. Drikkevandsbekendtgørelsen giver mulighed for at meddele dispensation i
3 år, men denne dispensation er kun på 2 år, fordi et fald på baggrund af den ændrede indvindingsstrategi
skal vise sig inden for denne periode.
Hjemmel
Afgørelsen er truffet efter drikkevandsbekendtgørelsens § 16 stk. 2.
Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan jf. vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet
af ansøgeren og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i
sagens udfald. Klagefristen for afgørelsen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er
meddelt. Klagefristen er derfor fredag den 4. januar 2019.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til Sorø
Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Hvis du ønsker at klage
over denne afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Miljø- og
Fødevareklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på
www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver
et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.naevneneshus.dk. Du
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen
til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inde 6 måneder efter at afgørelsen
er meddelt, jævnfør vandforsyningslovens § 81.
Med venlig hilsen
Christian Holt
Miljøsagsbehandler
Kopi: Styrelsen for Patientsikkerhed
Miljøstyrelsen
Lovhjemmel:
Vandforsyningsloven
Lovbekendtgørelsen nr. 118 af 22/2 2018 af lov om vandforsyning m.v.
Drikkevandsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 1068 af den 23/8 2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Bekendtgørelse nr. 974 af 27/6 2018 om kvalitetskrav til miljømålinger

Sorø Kommune fører tilsyn med vandværket.

 ______________________________________________________________________________

 

4. Vandspild:  Se skema - vandtab ved utætheder

Vandspild kan være en dyr fornøjelse, idet dem samlede pris pr. kbm. vand beløber sig til ca. 60,- kr. når afgiften til vandværket, grøn afgift og afledningsafgift lægges sammen.

En dryppende vandhane eller et løbende toilet kan derfor koste mange penge.

Et toilet, der løber, kan koste dig helt op mod 10.000 kroner om året i vand. En lodret, gul kalkstribe i toilettet eller lidt uro på vandoverfladen i kummen er sikre tegn på, at dit toilet er i stykker og trænger til et eftersyn. Og det er en god ide at få det ordnet, for ellers kan din vandregning stikke helt af.

Sådan tjekker du om dit toilet løber
Det kan være svært at se, om dit toilet løber, men sætter du en serviet fast på den tørre kumme, vil du snart få vished. Bliver servietten våd, løber toilettet, og så bør du få det repareret eller udskiftet. Et toilet, der løber så lidt, at du ikke kan se det med det blotte øje, kan spilde omkring 20 kubikmeter om året. Det koster dig omkring 1.400 kroner om året. Løber dit toilet så meget, at man både kan se og høre det, med uro i vandoverfladen og susen fra cisternen, kan vandspildet være op til flere hundrede kubikmeter. Men spilder du bare 100 kubikmeter vand på et år, smider du faktisk 7.000 kroner lige ned i kloakken. Det er prisen på dit lokale vand, som helt præcist afgør, hvor mange kolde kontanter, du kan vinke farvel til, hvis dit toilet løber. Vi har i eksemplerne sat en liter koldt vand til 7 øre.

God økonomi i at udskifte dit gamle toilet
Selvom dit gamle enkelt-skyls toilet ikke fejler noget, kan det godt være en god idé alligevel at skifte det ud med et nyt to-skyls. Ældre toiletter bruger op til 15 liter vand hver gang, der skylles ud, mens to-skyls toiletter normalt bruger 3 eller 6 liter pr. skyl. Du kan med andre ord vælge at betale 1,05 kroner eller 21 øre, hver gang du skyller ud. Som en tommelfingerregel kan du regne med, at dit nye toilet tjener sig selv hjem på et til to år.

Vandspild hos andelshaverne er et problem, som næsten helt kan undgås, ved at følge simple procedurer.

Hovedstophanen lukkes, når huset forlades i længere tid. Måleren aflæses mindst hver måned, og der føres en kontrolbog eller et simplet skema i f. eks. excel.

Eftergivelse af vandspild
Som udgangspunkt er der med henvisning til vandafgiftsloven mulighed for at få eftergivet vandspild. Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

Betingelser
Dels skal forbrugeren selv betale for de første 300 m3 svarende til en udgift på 5.000 kr.

Dels skal der være tale om en ejendom, der anvendes til privat boligformål.

Virksomheder vil dermed aldrig kunne få refunderet vandspild.

Reparation af brudet skal dokumenteres ved VVS-installatørerklæring - Jfr. ansøgningsskema.

Vandværket tager stilling til om vandafgiften skal eftergives
Til trods for at betingelserne i vandafgiftsloven er opfyldt, er vandværket ikke forpligtet til at eftergive vandspildet. Det er nemlig vandværket selv, som tager stilling til, hvorvidt vandafgiften skal refunderes. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke refunderes vandspild, hvis forbrugeren har handlet uagtsomt.

At handle uagtsomt er eksempelvis, at lade være med at aflæse måleren jævnligt eller at undlade at lukke for stophanen ved fravær på boligen i længere tid.

Opdager forbrugeren et stort vandspild, er forbrugeren altid velkommen til at kontakte vandværket på e-mail eller telefon for at høre, hvordan han/hun skal forholde sig.

ANSØGNINGSSKEMA - Eftergivelse af vandafgift   Klik HER

 

Vi er altid villige til at hjælpe vore forbrugere og medvirke til at begrænse tab.

5. Hvem har ansvaret?

Her kan du se, hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder. Den store skillelinje er skellet. 

Alle anlæg og komponenter uden for skellet, er vandværkets ansvar. Mens anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar. Dog er vandmålerne, uanset hvor de er placeret, vandværkets ansvar. Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.

unnamed.jpg

 

6. Klagemulighed:

 Klagemulighed  

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for 

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
+45 72 40 56 00
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation.

Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet.

Dette koster 400 kr.

Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

 

7. Div. samarbejdspartnere:

Vandværkets drift er reguleret i henhold til Normalregulativ for Forbrugerejede almene Vandforsyninger i Sorø Kommune Se gældende regulativ her

 Vandværket er medlem af Danske Vandværker - www.danskevv.dk DV_Logo_JPEG.jpg

Vandværket er desuden medlem af Sorø Kommunes Vandråd.

Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem alle almene vandværker og almene forsyningsselskaber i Sorø Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver.