Munke Bjergby Vandværk (MBV) er et andelsselskab som ejes og drives af forbrugerne. Selskabet blev stiftet i 1939 og har siden da leveret vand til Munke Bjergby og omegn.

Vandværket er beliggende på Kirkebakkevej 22, 4190 Munke Bjergby og har hjemsted i Sorø Kommune.

Vandværksbestyrer er:  Hentik Clausen, Kirkebakkevej 31, 4190 Munke Bjergby - Mobil: 2242 1854  -  Mail. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 

Vores vand:

Fra starten blev vandet hentet op fra en lille ikke ret dyb boring inde i selve værket. I dag pumpes vandet op fra 2 boringer – den ene placeret på selve vandværksgrunden – den anden på marken bag vandværket. Vandet indvindes fra et magasin i ca. 60 meters dybde. Magasinet er fra naturens side beskyttet af et tykt lag moræneler. Der er rigeligt og godt vand i magasinet til at det kan dække vandværkets forbrug.

Vandværket har tilladelse til at oppumpe 40.000 kbm. vand årligt

 

På vandværket bliver vandet først iltet, hvorefter det filtreres gennem sandfiltre og pumpes ud i værkets renvandsbeholder, der kan indeholde 60 kbm. vand. Derfra pumpes vandet – via 2 pumper – ud i ledningsnettet til forbrugerne.

Vandværket udpumper årligt ca. 24000 kbm. vand og forsyner 232 ejendomme.

Vandet pumpes ud fra værket med et tryk på 3½-4. Trykket hos forbrugerne er på ca. 3.

Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.

Vandforbruget opgøres efter måler hos den enkelte forbruger.

Målerne aflæses hvert år pr. 31.10.

Der afregnes en gang årligt.                                                                                                                                                DV_Logo_JPEG.jpg

Vandværket er medlem af Danske Vandværker - www.danskevv.dk 

Regnskabet føres i h.t. Årsregnskabsloven og er underlagt det såkaldte "hvile i sig selv" princip. Dette indebærer, at man ikke længere taler om over- eller underskud ved årets afslutning - men om en årlig overdækning eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Over-/underdækning fratrækkes nettoomsætningen og overføres til ballancen, Således, at årets resultat går i 0.

 

Det koster dit vand

1 kubikmeter vand koster ca. 70 kroner. Men hvad går pengene til?

Det er kun cirka 11,5% af din vandpris, der ikke er skatter og afgifter.

Her kan du se, hvordan prisen er sat sammen, hvis én kubikmeter koster 70 kroner.

14 kr. Moms.

  8 kr.  Afgifter til staten

40 kr. Spildevandsafgift

  8 kr. Selve vandprisen

 

Vandanalyser og tilsyn

Der bliver udtaget prøver til vandanalyser fra både vandværk og ledningsnet flere gange årligt.

Seneste analyserapport kan ses her.

 

Sorø Kommune fører tilsyn med vandværket.

Vandværkets drift er reguleret i henhold til Normalregulativ for Forbrugerejede almene Vandforsyninger i Sorø Kommune. Regulativet er tilgængeligt på Sorø Forsyningens hjemmeside.

Vandværket er desuden medlem af Sorø Kommunes Vandråd.

Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem alle almene vandværker og almene forsyningsselskaber i Sorø Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver.

 

Vandets hårdhed:

Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og opvaskemaskiner kan det oplyses, at vandet fra Munke Bjergby Vandværk har en hårdhed på 13 grader pH

 

Vandspild:

Vandspild kan være en dyr fornøjelse, idet dem samlede pris pr. kbm. vand beløber sig til ca. 60,- kr. når afgiften til vandværket, grøn afgift og afledningsafgift lægges sammen.

En dryppende vandhane eller et løbende toilet kan derfor koste mange penge.

Et toilet, der løber, kan koste dig helt op mod 10.000 kroner om året i vand. En lodret, gul kalkstribe i toilettet eller lidt uro på vandoverfladen i kummen er sikre tegn på, at dit toilet er i stykker og trænger til et eftersyn. Og det er en god ide at få det ordnet, for ellers kan din vandregning stikke helt af.

Sådan tjekker du om dit toilet løber
Det kan være svært at se, om dit toilet løber, men sætter du en serviet fast på den tørre kumme, vil du snart få vished. Bliver servietten våd, løber toilettet, og så bør du få det repareret eller udskiftet. Et toilet, der løber så lidt, at du ikke kan se det med det blotte øje, kan spilde omkring 20 kubikmeter om året. Det koster dig omkring 1.400 kroner om året. Løber dit toilet så meget, at man både kan se og høre det, med uro i vandoverfladen og susen fra cisternen, kan vandspildet være op til flere hundrede kubikmeter. Men spilder du bare 100 kubikmeter vand på et år, smider du faktisk 7.000 kroner lige ned i kloakken. Det er prisen på dit lokale vand, som helt præcist afgør, hvor mange kolde kontanter, du kan vinke farvel til, hvis dit toilet løber. Vi har i eksemplerne sat en liter koldt vand til 7 øre.

God økonomi i at udskifte dit gamle toilet
Selvom dit gamle enkelt-skyls toilet ikke fejler noget, kan det godt være en god idé alligevel at skifte det ud med et nyt to-skyls. Ældre toiletter bruger op til 15 liter vand hver gang, der skylles ud, mens to-skyls toiletter normalt bruger 3 eller 6 liter pr. skyl. Du kan med andre ord vælge at betale 1,05 kroner eller 21 øre, hver gang du skyller ud. Som en tommelfingerregel kan du regne med, at dit nye toilet tjener sig selv hjem på et til to år.

Vandspild hos andelshaverne er et problem, som næsten helt kan undgås, ved at følge simple procedurer.

Hovedstophanen lukkes, når huset forlades i længere tid. Måleren aflæses mindst hver måned, og der føres en kontrolbog eller et simplet skema i f. eks. excel.

Eftergivelse af vandspild
Som udgangspunkt er der med henvisning til vandafgiftsloven mulighed for at få eftergivet vandspild. Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

Betingelser
Dels skal forbrugeren selv betale for de første 300 m3 svarende til en udgift på 5.000 kr.

Dels skal der være tale om en ejendom, der anvendes til privat boligformål.

Virksomheder vil dermed aldrig kunne få refunderet vandspild.

Vandværket tager stilling til om vandafgiften skal eftergives
Til trods for at betingelserne i vandafgiftsloven er opfyldt, er vandværket ikke forpligtet til at eftergive vandspildet. Det er nemlig vandværket selv, som tager stilling til, hvorvidt vandafgiften skal refunderes. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke refunderes vandspild, hvis forbrugeren har handlet uagtsomt.

At handle uagtsomt er eksempelvis, at lade være med at aflæse måleren jævnligt eller at undlade at lukke for stophanen ved fravær på boligen i længere tid.

Opdager forbrugeren et stort vandspild, er forbrugeren altid velkommen til at kontakte vandværket på e-mail eller telefon for at høre, hvordan han/hun skal forholde sig.

Vi er altid villige til at hjælpe vore forbrugere og medvirke til at begrænse tab.

 HVEM HAR ANSVARET?

Her kan du se, hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder. Den store skillelinje er skellet. 

Alle anlæg og komponenter uden for skellet, er vandværkets ansvar. Mens anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar. Dog er vandmålerne, uanset hvor de er placeret, vandværkets ansvar. Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.

unnamed.jpg

 

KLAGEMULIGHED:

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation.

Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet.

Dette koster 400 kr.

Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.